Dựa trên lượng dữ liệu thu thập được từ mạng xã hội nhà tuyển dụng có thể dễ dàng xác định điểm yếu, nhu cầu, và định hướng phát triển của những ứng viên sáng giá trước cả khi cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu.
  • 1